यहाँ बाट सिधै WUMP DATA सम्बन्धि रिपोर्टहरु हेर्ने तथा Download गर्ने व्यवस्था रहेको छ!!

उपयुक्त District Code तथा VDC Code बाट खोजी पनि गर्न सकिन्छ !! 1. WUMP Annexes of Sugarkhal,Kailali

      WUMP_Annexes_Sugarkhal.pdf    Download गर्नुहोस्

 2. WUMP Annexes of Sahajpur,Kailali

      WUMP_Annexes_Sahajpur.pdf    Download गर्नुहोस्

 3. WUMP Annexes of Pandaun,Kailali

      WUMP_Annexes_Pandaun.pdf    Download गर्नुहोस्

 4. WUMP Annexes of Nigali,Kailali

      WUMP_Annexes_Nigali.pdf    Download गर्नुहोस्

 5. WUMP Annexes of Mohanyal,Kailali

      WUMP_Annexes_Mohanyal.pdf    Download गर्नुहोस्

 6. WUMP Annexes of Khairala,Kailali

      WUMP_Annexes_Khairala.pdf    Download गर्नुहोस्

 7. WUMP Annexes of Thehe,Humla

      WUMP_Annexes_Thehe.pdf    Download गर्नुहोस्

 8. WUMP Annexes of Saya,Humla

      WUMP_Annexes_Saya.pdf    Download गर्नुहोस्

 9. WUMP Annexes of Serkideo,Humla

      WUMP_Annexes_Serkideo.pdf    Download गर्नुहोस्

 10. WUMP Annexes of Muchu,Humla

      WUMP_Annexes_Muchu.pdf    Download गर्नुहोस्

 11. WUMP Annexes of Madana,Humla

      WUMP_Annexes_Madana.pdf    Download गर्नुहोस्

 12. WUMP Annexes of Limi,Humla

      WUMP_Annexes_Limi.pdf    Download गर्नुहोस्

 13. WUMP Annexes of Lali,Humla

      WUMP_Annexes_Lali(Humla).pdf    Download गर्नुहोस्

 14. WUMP Annexes of Kharpunath,Humla

      WUMP_Annexes_Kharpunath.pdf    Download गर्नुहोस्

 15. WUMP Annexes of Hepka,Humla

      WUMP_Annexes_Hepka.pdf    Download गर्नुहोस्

 16. WUMP Annexes of Gothi,Humla

      WUMP_Annexes_Gothi.pdf    Download गर्नुहोस्

 17. WUMP Annexes of Darma,Humla

      WUMP_Annexes_Darma.pdf    Download गर्नुहोस्

 18. WUMP Annexes of Bargaun,Humla

      WUMP_Annexes_Bargaun.pdf    Download गर्नुहोस्

 19. WUMP Annexes of Barai,Humla

      WUMP_Annexes_Barai.pdf    Download गर्नुहोस्

 20. WUMP Annexes of Satferi,Doti

      WUMP_Annexes_Satferi.pdf    Download गर्नुहोस्

 21. WUMP Annexes of Saraswatinagar,Doti

      WUMP_Annexes_Saraswatinagar.pdf    Download गर्नुहोस्

 22. WUMP Annexes of Mahadevsthan,Doti

      WUMP_Annexes_Mahadevsthan.pdf    Download गर्नुहोस्

 23. WUMP Annexes of Lanakedareshwor,Doti

      WUMP_Annexes_Lanakedareshwor.pdf    Download गर्नुहोस्

 24. WUMP Annexes of Khatiwada,Doti

      WUMP_Annexes_Khatiwada.pdf    Download गर्नुहोस्

 25. WUMP Annexes of Ghangal7,Doti

      WUMP_Annexes_Ghangal.pdf    Download गर्नुहोस्

 26. WUMP Annexes of Dhirgamandu,Doti

      WUMP_Annexes_Dhirgamandu.pdf    Download गर्नुहोस्

 27. WUMP Annexes of Daud,Doti

      WUMP_Annexes_Daud.pdf    Download गर्नुहोस्

 28. WUMP Annexes of Chawara chautara,Doti

      WUMP_Annexes_Chawara_chautara.pdf    Download गर्नुहोस्

 29. WUMP Annexes of Ghunsa,Darchula

      WUMP_Annexes_Ghunsa.pdf    Download गर्नुहोस्

 30. WUMP Annexes of Khandeswori,Darchula

      WUMP_Annexes_Khandeswori.pdf    Download गर्नुहोस्

 31. WUMP Annexes of Tapoban,Darchula

      WUMP_Annexes_Tapoban.pdf    Download गर्नुहोस्

 32. WUMP Annexes of Rithachaupata,Darchula

      WUMP_Annexes_Rithachaupata.pdf    Download गर्नुहोस्

 33. WUMP Annexes of Lali,Darchula

      WUMP_Annexes_lali(Darchula).pdf    Download गर्नुहोस्

 34. WUMP Annexes of Khar,Darchula

      WUMP_Annexes_Khar.pdf    Download गर्नुहोस्

 35. WUMP Annexes of Earkot,Darchula

      WUMP_Annexes_Earkot.pdf    Download गर्नुहोस्

 36. WUMP Annexes of Dhuligada,Darchula

      WUMP_Annexes_Dhuligada.pdf    Download गर्नुहोस्

 37. WUMP Annexes of Dhaulakot,Darchula

      WUMP_Annexes_Dhaulakot.pdf    Download गर्नुहोस्

 38. WUMP Annexes of Dhari,Darchula

      WUMP_Annexes_Dhari.pdf    Download गर्नुहोस्

 39. WUMP Annexes of Bhagawatimai,Dailekh

      WUMP_Annexes_Bhagawatimai.pdf    Download गर्नुहोस्

 40. WUMP Annexes of Toli,Dailekh

      WUMP_Annexes_Toli1.pdf    Download गर्नुहोस्

 41. WUMP Annexes of Salleri,Dailekh

      WUMP_Annexes_Salleri.pdf    Download गर्नुहोस्

 42. WUMP Annexes of Rautkot,Dailekh

      WUMP_Annexes_Rautkot.pdf    Download गर्नुहोस्

 43. WUMP Annexes of Naumule,Dailekh

      WUMP_Annexes_Naumule.pdf    Download गर्नुहोस्

 44. WUMP Annexes of Room,Dailekh

      WUMP_Annexes_Room.pdf    Download गर्नुहोस्

 45. WUMP Annexes of Lakandra,Dailekh

      WUMP_Annexes_Lakandra.pdf    Download गर्नुहोस्

 46. WUMP Annexes of Katti,Dailekh

      WUMP_Annexes_Katti.pdf    Download गर्नुहोस्

 47. WUMP Annexes of Jambukandh,Dailekh

      WUMP_Annexes_Jambukandh.pdf    Download गर्नुहोस्

 48. WUMP Annexes of Jagnath,Dailekh

      WUMP_Annexes_Jagnath.pdf    Download गर्नुहोस्

 49. WUMP Annexes of Dwari,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Dwari.pdf    Download गर्नुहोस्

 50. WUMP Annexes of Chauratha,Dailekh

      WUMP_Annexes_Chauratha.pdf    Download गर्नुहोस्

 51. WUMP Annexes of Bhairikalikathum,Dailekh

      WUMP_Annexes_Bhairikalikathum.pdf    Download गर्नुहोस्

 52. WUMP Annexes of Baluwatar,Dailekh

      WUMP_Annexes_Baluwatar.pdf    Download गर्नुहोस्

 53. WUMP Annexes of Bhadrapur,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Bhadrapur.pdf    Download गर्नुहोस्

 54. WUMP Annexes of Ajayemeru,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Ajaymeru.pdf    Download गर्नुहोस्

 55. WUMP Annexes of Samaiji,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Samaiji.pdf    Download गर्नुहोस्

 56. WUMP Annexes of Navadurga,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Navadurga.pdf    Download गर्नुहोस्

 57. WUMP Annexes of Gankhet,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Gankhet.pdf    Download गर्नुहोस्

 58. WUMP Annexes of Bhageswor,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Bhageshwor.pdf    Download गर्नुहोस्

 59. WUMP Annexes of Bagarkot,Dadeldhura

      WUMP_Annexes_Bagarkot.pdf    Download गर्नुहोस्

 60. WUMP Annexes of Kotila,Bajura

      WUMP_Annexes_Kotila1.pdf    Download गर्नुहोस्

 61. WUMP Annexes of Wai,Bajura

      WUMP_Annexes_Wai.pdf    Download गर्नुहोस्

 62. WUMP Annexes of Toli,Bajura

      WUMP_Annexes_Toli.pdf    Download गर्नुहोस्

 63. WUMP Annexes of Manakot,Bajura

      WUMP_Annexes_Manakot.pdf    Download गर्नुहोस्

 64. WUMP Annexes of Kuldevmandu,Bajura

      WUMP_Annexes_Kuldevmandu.pdf    Download गर्नुहोस्

 65. WUMP Annexes of Kailashmandu,Bajura

      WUMP_Annexes_Kailashmandu.pdf    Download गर्नुहोस्

 66. WUMP Annexes of Jukot,Bajura

      WUMP_Annexes_Jukot.pdf    Download गर्नुहोस्

 67. WUMP Annexes of Jagannath,Bajura

      WUMP_Annexes_Jagannath.pdf    Download गर्नुहोस्

 68. WUMP Annexes of Dahakot,Bajura

      WUMP_Annexes_Dahakot.pdf    Download गर्नुहोस्

 69. WUMP Annexes of Sunikot,Bajhang

      WUMP_Annexes_Sunikot.pdf    Download गर्नुहोस्

 70. WUMP Annexes of Melbisauna,Baitadi

      WUMP_Annexes_Melbisauna.pdf    Download गर्नुहोस्

 71. WUMP Annexes of surma,Bajhang

      WUMP_Annexes_Surma.pdf    Download गर्नुहोस्

 72. WUMP Annexes of Pipalkot,Bajhang

      WUMP_Annexes_Pipalkot.pdf    Download गर्नुहोस्

 73. WUMP Annexes of parakatne,Bajhang

      WUMP_Annexes_Parakatne.pdf    Download गर्नुहोस्

 74. WUMP Annexes of Matela,Bajhang

      WUMP_Annexes_Matela.pdf    Download गर्नुहोस्

 75. WUMP Annexes of Malumela,Bajhang

      WUMP_Annexes_Malumela.pdf    Download गर्नुहोस्

 76. WUMP Annexes of Kotvairav,Bajhang

      WUMP_Annexes_Kotvairav.pdf    Download गर्नुहोस्

 77. WUMP Annexes of Kotdewal,Bajhang

      WUMP_Annexes_Kotdewal.pdf    Download गर्नुहोस्

 78. WUMP Annexes of Kadel,Bajhang

      WUMP_Annexes_kadel.pdf    Download गर्नुहोस्

 79. WUMP Annexes of Dhamena,Bajhang

      WUMP_Annexes_Dhamena.pdf    Download गर्नुहोस्

 80. WUMP Annexes of Deulikot,Bajhang

      WUMP_Annexes_Deulikot.pdf    Download गर्नुहोस्

 81. WUMP Annexes of Datola,Bajhang

      WUMP_Annexes_Datola.pdf    Download गर्नुहोस्

 82. WUMP Annexes of Dahabagar,Bajhang

      WUMP_Annexes_Dahabagar.pdf    Download गर्नुहोस्

 83. WUMP Annexes of Bhatekhola,Bajhang

      WUMP_Annexes_Bhatekhola.pdf    Download गर्नुहोस्

 84. WUMP Annexes of Rodidewal,Baitadi

      WUMP_Annexes_Rodidewal.pdf    Download गर्नुहोस्

 85. WUMP Annexes of Giregada,Baitadi

      WUMP_Annexes_Giregada.pdf    Download गर्नुहोस्

 86. WUMP Annexes of Rudreswar,Baitadi

      WUMP_Annexes_Rudreswar.pdf    Download गर्नुहोस्

 87. WUMP Annexes of Udayadev,Baitadi

      WUMP_Annexes_Udayadev.pdf    Download गर्नुहोस्

 88. WUMP Annexes of Shivling,Baitadi

      WUMP_Annexes_Shivling.pdf    Download गर्नुहोस्

 89. WUMP Annexes of Shivnath,Baitadi

      WUMP_Annexes_Shivnath.pdf    Download गर्नुहोस्

 90. WUMP Annexes of pancheshwor,Baitadi

      WUMP_Annexes_pancheshwor.pdf    Download गर्नुहोस्

 91. WUMP Annexes of Matheraj,Baitadi

      WUMP_Annexes_Matheraj.pdf    Download गर्नुहोस्

 92. Annexes_of_ Malladehi_Baitadi

      WUMP_Annexes_Malladehi.pdf    Download गर्नुहोस्

 93. WUMP Annexes of Maharudra,Baitadi

      WUMP_Annexes_Maharudra.pdf    Download गर्नुहोस्

 94. WUMP Annexes of Kulaun,Baitadi

      WUMP_Annexes_Kulaun.pdf    Download गर्नुहोस्

 95. WUMP Annexes of Kotila,Baitadi

      WUMP_Annexes_Kotila.pdf    Download गर्नुहोस्

 96. WUMP Annexes of Kataujpani,Baitadi

      WUMP_Annexes_kataujpani.pdf    Download गर्नुहोस्

 97. WUMP Annexes of Dilasaini,Baitadi

      WUMP_Annexes_Dilasaini.pdf    Download गर्नुहोस्

 98. WUMP Annexes of Amchura,Baitadi

      WUMP_Annexes_Amchura,Baitadi.pdf    Download गर्नुहोस्

 99. WUMP Annexes of Turmakhad,Achham

      WUMP_Annexes_Turmakhad.pdf    Download गर्नुहोस्

 100. Annexes_of_ Toshi_Achham

      WUMP_Annexes_Toshi.pdf    Download गर्नुहोस्

 101. Annexes_of_ Syudi_Achham

      WUMP_Annexes_Syudi.pdf    Download गर्नुहोस्

 102. WUMP Annexes of Sutar,Achham

      WUMP_Annexes_Sutar.pdf    Download गर्नुहोस्

 103. WUMP Annexes of Santada,Achham

      WUMP_Annexes_Santada.pdf    Download गर्नुहोस्

 104. WUMP Annexes of Risidaha,Achham

      WUMP_Annexes_Risidaha.pdf    Download गर्नुहोस्

 105. WUMP Annexes of Pulletaula,Achham

      WUMP_Annexes_Pulletaula.pdf    Download गर्नुहोस्

 106. WUMP Annexes of Nada,Achham

      WUMP_Annexes_Nada.pdf    Download गर्नुहोस्

 107. WUMP Annexes of Layati,Achham

      WUMP_Annexes_Layati.pdf    Download गर्नुहोस्

 108. WUMP Annexes of kuntibandali,Achham

      WUMP_Annexes_Kuntibandali.pdf    Download गर्नुहोस्

 109. WUMP Annexes of Dharmali,Achham

      WUMP_Annexes_Of_Dhamali-.pdf    Download गर्नुहोस्

 110. WUMP Annexes of Darna,Achham

      Annexes_Darna,_Achham.pdf    Download गर्नुहोस्

 111. Annexes_of_ Batulasain_Achham

      Annexes_Batulasain,Achham.pdf    Download गर्नुहोस्

 112. Annexes_of_ Basti _Achham

      Annexes_Basti,Achhamxlsx-converted.pdf    Download गर्नुहोस्

 113. WUMP Report of SAMAJI, Dadeldhura

      WUMP_Report_of__SAMAJI_.pdf    Download गर्नुहोस्

 114. WUMP Report of Saya, Humla

      WUMP__Report__of__Saya_.doc    Download गर्नुहोस्

 115. WUMP Report of Wai , Bajura

      WUMP__Report__of__Wai_.doc    Download गर्नुहोस्

 116. WUMP Report of Thehe, Humla

      WUMP__Report_of__Thehe_.doc    Download गर्नुहोस्

 117. WUMP Report of Kotila , Bajura

      WUMP__Report__of__Kotila_.doc    Download गर्नुहोस्

 118. WUMP Report of Gothi, Humla

      WUMP__Report_of_Gothi_.doc    Download गर्नुहोस्

 119. WUMP Report of sSurma, Bajhang

      WUMP__Report__of__Surma.pdf    Download गर्नुहोस्

 120. WUMP Report of maharudra, Baitadi

      WUMP__Report__of__maharudra.docx    Download गर्नुहोस्

 121. WUMP Report of Limi , Humla

      WUMP__Report_of__Limi_.pdf    Download गर्नुहोस्

 122. WUMP Report of Jagannatha , Bajura

      WUMP__Report__of__Jagannatha.docx    Download गर्नुहोस्

 123. WUMP Report of Dhirkamandu,Doti

      WUMP_Report_of_Dhirkamandu_.pdf    Download गर्नुहोस्

 124. WUMP Report of Deulikot, Bajhang

      WUMP__Report__of_Deulikot_.docx    Download गर्नुहोस्

 125. WUMP Report of Dhari,Darchula

      WUMP_Report__of_Dhari_.pdf    Download गर्नुहोस्

 126. WUMP Report of Datola, Bajhang

      WUMP__Report__of__Datola_.pdf    Download गर्नुहोस्

 127. WUMP Report of Dahabar, Bajhang

      WUMP_Report_of_Dahabar_.pdf    Download गर्नुहोस्

 128. WUMP Report of Udaydev, Baitadi

      WUMP_Report_of_Udaydev_.pdf    Download गर्नुहोस्

 129. WUMP Report of Amchoura, Baitadi

      WUMP__Report_of_Amchoura_.pdf    Download गर्नुहोस्

 130. WUMP Report of Bagarkot ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Bagarkot_.doc    Download गर्नुहोस्

 131. WUMP Report of Turmakhad , Achham

      WUMP__Report_of_Turmakhad_.pdf    Download गर्नुहोस्

 132. WUMP Report of Pulletaula, Achham

      WUMP__Report_of_Pulletaula.pdf    Download गर्नुहोस्

 133. WUMP Report of Nada, Achham

      WUMP__Report_of_NADA_.pdf    Download गर्नुहोस्

 134. WUMP Report of Lyati , Achham

      WUMP__Report_of_Lyati_.pdf    Download गर्नुहोस्

 135. WUMP Report of Dhamali, Achham

      WUMP__Report_of_Dhamali_.pdf    Download गर्नुहोस्

 136. WUMP Report of Sugarkhal , Kailali

      WUMP__Report_of__Sugarkhal_.doc    Download गर्नुहोस्

 137. WUMP Report of Sahajpur, Kailali

      WUMP__Report_of_Sahajpur.doc    Download गर्नुहोस्

 138. WUMP Report ofPandaun , Kailali

      WUMP__Report_of_Pandaun_.docx    Download गर्नुहोस्

 139. WUMP Report of Nigali, Kailali

      WUMP__Report__of_Nigali_.pdf    Download गर्नुहोस्

 140. WUMP Report of Mohanyal , Kailali

      WUMP__Report_of_Mohanyal_.doc    Download गर्नुहोस्

 141. WUMP Report of Khairala , Kailali

      WUMP__Report_of_Khairala_.docx    Download गर्नुहोस्

 142. WUMP Report of Rodikot , Humla

      WUMP__Report_of_Rodikot_.pdf    Download गर्नुहोस्

 143. WUMP Report of Raya, Humla

      WUMP__Report_of_Raya.docx    Download गर्नुहोस्

 144. WUMP Report of Mimi, Humla

      WUMP__Report_of__Maila.pdf    Download गर्नुहोस्

 145. WUMP Report of Maila, Humla

      WUMP__Report_of_Madana_1.docx    Download गर्नुहोस्

 146. WUMP Report of Madana , Humla

      WUMP__Report_of_Madana_.docx    Download गर्नुहोस्

 147. WUMP Report of Lali, Humla

      WUMP__Report__of__Lali.docx    Download गर्नुहोस्

 148. WUMP Report of Kalika, Humla

      WUMP__Report_of_Kalika.pdf    Download गर्नुहोस्

 149. WUMP Report of Darma, Humla

      WUMP__Report_of_Darma.docx    Download गर्नुहोस्

 150. WUMP Report of Chhipra , HUmla

      WUMP_Report_of_Chhipra.doc    Download गर्नुहोस्

 151. WUMP Report of Bara, Humla

      WUMP__Report_of_Barai.docx    Download गर्नुहोस्

 152. WUMP Report of Simchaur, Doti

      WUMP_Report_of__Simchaur.doc    Download गर्नुहोस्

 153. WUMP Report of Satpheri, Doti

      WUMP__Report_of_Satpheri.docx    Download गर्नुहोस्

 154. WUMP Report of Mahadevsthan,Doti

      WUMP__Report_of_Mahadevsthan.docx    Download गर्नुहोस्

 155. WUMP Report of Lanakedareshor , Doti

      WUMP__Report_of_Lanakedareshor.docx    Download गर्नुहोस्

 156. WUMP Report of Khatiwada , Doti

      WUMP__Report_of_Khatiwada_.docx    Download गर्नुहोस्

 157. WUMP Report of Kedar Akhada, Doti

      WUMP__Report_of_Kedar_Akhada.pdf    Download गर्नुहोस्

 158. WUMP Report of Kanachaur , Doti

      WUMP__Report_of_Kanachaur_.pdf    Download गर्नुहोस्

 159. WUMP Report of Girichauka , Doti

      WUMP__Report_of_Girichauka_.pdf    Download गर्नुहोस्

 160. WUMP Report of Daud, Doti

      WUMP__Report_of_Daud.docx    Download गर्नुहोस्

 161. WUMP Report of Chhapali , Doti

      WUMP__Report_of__Chhapali_.pdf    Download गर्नुहोस्

 162. WUMP Report of Chawara Chautara , Doti

      WUMP__Report_of_Chawara_Chautara_.docx    Download गर्नुहोस्

 163. WUMP Report of Sunsera , Darchula

      WUMP__Report_of_Sunsera_.pdf    Download गर्नुहोस्

 164. WUMP Report of Sitola, Darchula

      WUMP__Report_of_Sitola.pdf    Download गर्नुहोस्

 165. WUMP Report of Sipti, Darchula

      WUMP__Report_of_Sipti.pdf    Download गर्नुहोस्

 166. WUMP Report of Sharmouli , Darchula

      WUMP__Repor_of_Sharmoulit.pdf    Download गर्नुहोस्

 167. WUMP Report of Rithachaupata , Darchula

      WUMP__Report_of_Rithachaupata_.docx    Download गर्नुहोस्

 168. WUMP Report of Pipalchauri , Darchula

      WUMP__Report__of__Pipalchauri_.docx    Download गर्नुहोस्

 169. WUMP Report of Guljar , Darchula

      WUMP__Report_of_Guljar_.docx    Download गर्नुहोस्

 170. WUMP Report of Earkot , Darchula

      WUMP__Report__of_Earkot_.doc    Download गर्नुहोस्

 171. WUMP Report ofDhuligada , Darchula

      WUMP__Report_of_Dhuligada_.docx    Download गर्नुहोस्

 172. WUMP Report of Dhaulakot, Darchula

      WUMP__Report__of__Dhaulakot_.docx    Download गर्नुहोस्

 173. WUMP Report of Chhapari, Darchula

      WUMP__Report_of_Chhapari.pdf    Download गर्नुहोस्

 174. WUMP Report of Toli, Dailekh

      WUMP__Report_of_Toli.docx    Download गर्नुहोस्

 175. WUMP Report of Singhasain , Dailekh

      WUMP__Report_of_Singhasain_.pdf    Download गर्नुहोस्

 176. WUMP Report of Salewari ,Dailekh

      WUMP__Report_of_Salewari_.docx    Download गर्नुहोस्

 177. WUMP Report of Naumule , Dailekh

      WUMP__Report__of__Naumule.doc    Download गर्नुहोस्

 178. WUMP Report of Meheltoli, Dailekh

      WUMP_Report_of__Meheltoli.pdf    Download गर्नुहोस्

 179. WUMP Report of Lalikanda , Dailekh

      WUMP__Report_of_Lalikanda_.pdf    Download गर्नुहोस्

 180. WUMP Report of Lakandra, Dailekh

      WUMP_Report_of_Lakandra.doc    Download गर्नुहोस्

 181. WUMP Report of Kushapani,Dailekh

      WUMP__Report_of_Kushapani.pdf    Download गर्नुहोस्

 182. WUMP Report of Kalika , Dailekh

      WUMP_Report_of_Kalika_.pdf    Download गर्नुहोस्

 183. WUMP Report of Jambukandh,Dailekh

      WUMP_Report_of_Jambukandh.docx    Download गर्नुहोस्

 184. WUMP Report of Jagnath, Dailekh

      WUMP__Report_of_Jagnath.docx    Download गर्नुहोस्

 185. WUMP Report of Bishala, Dailekh

      WUMP__Report_of_Bishala.pdf    Download गर्नुहोस्

 186. WUMP Report of Shirsha ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Shirsha.pdf    Download गर्नुहोस्

 187. WUMP Report of Rupal ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Rupal_.pdf    Download गर्नुहोस्

 188. WUMP Report of Navadurga ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Navadurga.docx    Download गर्नुहोस्

 189. WUMP Report of Mastamandu ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Mastamandu_.pdf    Download गर्नुहोस्

 190. WUMP Report of Gankhet ,Dadeldhura

      WUMP_Report_of_Gankhet.pdf    Download गर्नुहोस्

 191. WUMP Report of Ganeshpur ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Ganeshpur.docx    Download गर्नुहोस्

 192. WUMP Report of Dewal dibyapur,Dadeldhura

      WUMP__Report_of__Dewal_Dibyapurl.pdf    Download गर्नुहोस्

 193. WUMP Report of Chipur ,Dadeldhura

      WUMP_Report_of_Chipur.docx    Download गर्नुहोस्

 194. WUMP Report of . Bhageshwor ,Dadeldhura

      WUMP__Report__of_._Bhageshwor_.docx    Download गर्नुहोस्

 195. WUMP Report of Belapur ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Belapur.pdf    Download गर्नुहोस्

 196. WUMP Report of Alital ,Dadeldhura

      WUMP__Report_of_Alital_.docx    Download गर्नुहोस्

 197. WUMP Report of Tolidewal ,Bajura

      WUMP__Report_of__Tolidewal_.doc    Download गर्नुहोस्

 198. WUMP Report of Sappata ,Bajura

      WUMP__Report_of_Sappata_.pdf    Download गर्नुहोस्

 199. WUMP Report of Rugin ,Bajura

      WUMP__Report_of_Rugin_.pdf    Download गर्नुहोस्

 200. WUMP Report of Manakot,Bajura

      WUMP__Report__of__Manakot.doc    Download गर्नुहोस्

 201. WUMP Report of Kuldevmandu ,Bajura

      WUMP__Report_of_Kuldevmandu.docx    Download गर्नुहोस्

 202. WUMP Report of Kailashmandu,Bajura

      WUMP__Report_of_Kailashmandu.doc    Download गर्नुहोस्

 203. WUMP Report of Jukot,Bajura

      WUMP__Report_of_Jukot.doc    Download गर्नुहोस्

 204. WUMP Report of Gotri,Bajura

      WUMP__Report_of_Gotri.pdf    Download गर्नुहोस्

 205. WUMP Report of Dahakot ,Bajura

      WUMP__Report_of_Dahakot_.doc    Download गर्नुहोस्

 206. WUMP Report of Chhatra,Bajura

      WUMP__Report_of_Chhatra.pdf    Download गर्नुहोस्

 207. WUMP Report of Bichhaya,Bajura

      WUMP__Report_of_Bichhaya.pdf    Download गर्नुहोस्

 208. WUMP Report of Rilu ,Bajhang

      WUMP_Report_of_Rilu_.pdf    Download गर्नुहोस्

 209. WUMP Report of Pipalkot ,Bajhang

      WUMP_Report_of_Pipalkot.docx    Download गर्नुहोस्

 210. WUMP Report of Pawagadhi ,Bajhang

      WUMP__Report_of_Pawagadhi.pdf    Download गर्नुहोस्

 211. WUMP Report of Matela ,Bajhang

      WUMP_Report_of_Matela.docx    Download गर्नुहोस्

 212. WUMP Report of Masta ,Bajhang

      WUMP__Report_of_Masta_.pdf    Download गर्नुहोस्

 213. WUMP Report of Malumela ,Bajhang

      WUMP_Report_of_Malumela.docx    Download गर्नुहोस्

 214. WUMP Report of Kotbhairab ,Bajhang

      WUMP___Report__of__Kotbhairab.pdf    Download गर्नुहोस्

 215. WUMP Report of Koiralakot , Baitadi

      WUMP__Report_of_Koiralakot_.pdf    Download गर्नुहोस्

 216. WUMP Report of Kafalseri ,Bajhang

      WUMP__Report_of__Kafalseri_.pdf    Download गर्नुहोस्

 217. WUMP Report of Dhamena ,Bajhang

      WUMP__Report_of_Dhamena_.docx    Download गर्नुहोस्

 218. WUMP Report of Bhatekhola, Bajhang

      WUMP_Report_of_Bhatekhola.docx    Download गर्नुहोस्

 219. WUMP Report of Thalakada, Baitadi

      WUMP__Report_of_Thalakada_.pdf    Download गर्नुहोस्

 220. WUMP Report of Shivling, Baitadi

      WUMP_Report__Shivling_.doc    Download गर्नुहोस्

 221. WUMP Report of Shivnath, Baitadi

      WUMP_Report_of_Shivnath2.docx    Download गर्नुहोस्

 222. WUMP Report of Shivnath, Baitadi

      WUMP_Report_of_Shivnath1.docx    Download गर्नुहोस्

 223. WUMP Report of Shivnath, Baitadi

      WUMP_Report_of_Shivnath.docx    Download गर्नुहोस्

 224. WUMP Report of Sharmali, Baitadi

      WUMP_Report_of_Sharmali_.pdf    Download गर्नुहोस्

 225. WUMP Report of Pancheswor, Baitadi

      WUMP_Report_of_Pancheswor.doc    Download गर्नुहोस्

 226. WUMP Report of Malladehi, Baitadi

      Wump_Report_of_Malladehi.PDF    Download गर्नुहोस्

 227. WUMP Report of Mahakali, Baitadi

      Wump_Report_of_Mahakali.pdf    Download गर्नुहोस्

 228. WUMP Report of Mahadevsthan, Baitadi

      Wump_Report_of_Mahadevsthan.pdf    Download गर्नुहोस्

 229. WUMP Report of Kuwakot, Baitadi

      WUMP__Report_of_Kuwakot.pdf    Download गर्नुहोस्

 230. WUMP Report of Kalaun, Baitadi

      WUMP__Report_of_Kalaun.doc    Download गर्नुहोस्

 231. WUMP Report of Kotila, Baitadi

      WUMP__Report_of_Kotila.doc    Download गर्नुहोस्

 232. WUMP Report of Bishalpur, Baitadi

      Wump_Report_of_Bishalpur.pdf    Download गर्नुहोस्

 233. WUMP Report of syudi, Achham

      WUMP__Report_of__Syudi.pdf    Download गर्नुहोस्

 234. WUMP Report of sutar, Achham

      WUMP_Report_Sutar.docx    Download गर्नुहोस्

 235. WUMP Report of Santada, Achham

      WUMP_Report_of_Santada.docx    Download गर्नुहोस्

 236. WUMP Report of Kuntibandali, Achham

      WUMP_Report_of__Kunti_bandali_.doc    Download गर्नुहोस्

 237. WUMP Report of Risidaha,Achham

      WUMP__Report__of__Risidaha.doc    Download गर्नुहोस्

 238. WUMP Report of Hichma ,Achham

      WUMP_Report_of_Hichma.pdf    Download गर्नुहोस्

 239. WUMP Report of Dhungachalna ,Achham

      WUMP_Report_of_Dhungachalna.pdf    Download गर्नुहोस्

 240. WUMP Report of Dhakari ,Achham

      WUMP_Report_of_Dhakari2.pdf    Download गर्नुहोस्

 241. WUMP Report of Darna ,Achham

      WUMP__Report_of_Darna_Nepali_format1.docx    Download गर्नुहोस्

 242. WUMP Report of Bhatakatiya ,Achham

      WUMP_Report_of_Bhatakatiya_1.pdf    Download गर्नुहोस्

 243. WUMP Report of Batulasain ,Achham

      WUMP__Report_of_Batulasain_1.docx    Download गर्नुहोस्

 244. WUMP Report of Basti ,Achham

      WUMP__Report_of_Basti_Nepali_format_-11.docx    Download गर्नुहोस्

 245. 69

      WUMP_Report_of_Dhakari1.pdf    Download गर्नुहोस्

 246. 69

      WUMP_Report_of_Dhakari.pdf    Download गर्नुहोस्

 247. 69

      WUMP__Report_of_Darna_Nepali_format.docx    Download गर्नुहोस्

 248. 69

      WUMP_Report_of_Bhatakatiya_.pdf    Download गर्नुहोस्

 249. 69

      WUMP__Report_of_Batulasain_.docx    Download गर्नुहोस्

 250. 69

      WUMP__Report_of_Basti_Nepali_format_-1.docx    Download गर्नुहोस्

 251. WUMP Report of Balata, Achham

      Balanta_English.pdf    Download गर्नुहोस्

 252. English version_WUMP report of Rithachaupata VDC_Darchula

      English_version_Water_Use_Master_Plan_Rithachaupata_VDC.pdf    Download गर्नुहोस्

 253. WUMP Report of Kotbhairav, Bajhang

      WUMP_Report_of_Kotbhairab.pdf    Download गर्नुहोस्

 254. WUMP Report of Gankhet, Dadelhura

      FinalReport.pdf    Download गर्नुहोस्

 255. स्युडी, अछाम को WUMP Report

      Syudi_WUMP_Report.pdf    Download गर्नुहोस्

 256. निगाली, कैलाली को WUMP Report

      Nigali_WUMP_Report.pdf    Download गर्नुहोस्

 257. जम्भूकाध, दैलेख को WUMP Report

      Jambukadh_WUMP_Report.pdf    Download गर्नुहोस्

 258. सुगरखाल को WUMP Report

      Sugarkhal_WUMP_Report.pdf    Download गर्नुहोस्

 259. मानाकोट को WUMP Report

      Manakot_WUMP_Report.pdf    Download गर्नुहोस्

 260. बाटुलासेन को WUMP report

      Batulasain_WUMP_Report.pdf    Download गर्नुहोस्

 261. धौलाकोट को WUMP Report

      Dhaulakot.pdf    Download गर्नुहोस्