यहाँ बाट सिधै WUMP DATA सम्बन्धि Document हरु हेर्ने तथा Download गर्ने व्यवस्था रहेको छ!!

उपयुक्त नाम बाट खोजी पनि गर्न सकिन्छ !! 1. National WUMP Guideline of Nepal

      National_WUMP_Guideline_of_Nepal_v4_10_2015.pdf     Download गर्नुहोस्

 2. Instructions for using WUMP Software

      Instruction_for_using_WUMP.pdf     Download गर्नुहोस्

 3. WUMP Final Formats (PDF Version)

      WUMP_Final_Formats_PDF.zip     Download गर्नुहोस्

 4. मल्लादेही को document

      Malladehi_WUMP_Report_2.pdf     Download गर्नुहोस्